Obec Červená Voda

Úradná tabuľa

Návrh - Finančný rozpočet obce Červená Voda na roky 2022 až 2024
zverejnené: 26.11.2021

Návrh - VZN č. 2/2021 obce Červená Voda o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Červená Voda
zverejnené: 26.11.2021

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Červená Voda - zverejnenie
zverejnené: 24.11.2021

Schválenie registra pôvodného stavu projektu "JPÚ Červená Voda" - oznámenie verejnou vyhláškou
zverejnené: 24.11.2021

Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, UPOZORNENIE
zverejnené: 08.11.2021

Oznámenie o plánovanom výrube NN
zverejnené: 08.11.2021

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020
zverejnené: 18.02.2021