Obec Červená Voda

Úradná tabuľa

Adaptačná stratégia na zmenu klímy a Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK 2021-2030
zverejnené: 14.09.2023

Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja  a Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030“
- správa o hodnotení strategického dokumentu

Obstarávateľ strategického dokumentu – Prešovský samosprávny kraj dňa 24.08.2023 doručil Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  Správu o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030“ a Adaptačnú stratégiu na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja
Týmto oznamujeme verejnosť že, do Správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu môžu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu bude verejnosti prístupná najmenej 21 dní. Verejnosť môže podľa § 12 ods. 2 zákona doručiť písomné stanovisko tunajšiemu úradu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.

Uvedená Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR


<http://enviroportal.sk> v časti EIA/SEA – Informačný systém (IS EIA).


Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk)

Záverečný účet obce za rok 2022
zverejnené: 04.07.2023

Informácie pre voliča - právo voliť a byť volený
zverejnené: 09.06.2023

Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za kalendárny rok 2022
zverejnené: 31.01.2023