Obec Červená Voda
Projekty Fotogalérie

Úvodná stránka obce Červená Voda

Vyhlásenie - voľby hlavného kontrolóra - Obec Šarišské Michaľany

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Michaľanoch v súlade s ustanovením §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na deň 23. novembra 2021.

vložené: 18.10.2021
Vykurovacia sezóna

 Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Prešove,  si Vás   dovoľuje  touto  cestou  osloviť  a  požiadať o spoluprácu pri zabezpečení protipožiarnych opatrení počas vykurovacieho obdobia.

vložené: 12.10.2021
Nariadenie mimoriadnych núdzových opatrení

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu výskytu afrického moru ošípaných u diviakov, žiada návštevníkov lesa (hubárov, turistov), aby v prípade nálezu uhynutého diviaka sa kadáveru nedotýkali a oznámili túto skutočnosť, prípadne aj s udaním GPS súradníc, tel. čísle: 0905 294 989, aleboRiaditel.PO@svps.sk, prípadne na t. č. 112“

Na základe § 6 ods. 5 písm. a) a § 34 ods. I písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sa nariaďujú nasledovné mimoriadne núdzové opatrenia s platnosťou a účinnosťou od 3.8.2021 do odvolania.

Celé znenie v prílohe.

vložené: 25.08.2021
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlasuje „čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov od 21.06.2021 o 14.00 h do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä:
- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.
Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä :
- zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečovať jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
- prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na :
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
- vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Mjr. Ing. Ľubomír Toďor, v. r.
riaditeľ OR HaZZ v Prešove

vložené: 23.06.2021
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021

vložené: 02.03.2021
Štandardy kvality - Voda

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

vložené: 24.02.2021
Prijímanie oznamov prostredníctvom služby SMS
Prijímanie oznamov prostredníctvom služby SMS

Obec Červená Voda komunikuje s obyvateľmi prostredníctvom miestného rozhlasu a SMS správ. 

Táto SMS služba je pre občanov, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas, alebo pre občanov, ktorí nepočujú rozhlas vôbec. 

SMS správy obsahujú kultúrne a spoločenské informácie, dôležité upozornenia napr. o plánovaných odstávkach sietí a rôzne iné užitočné informácie o dianí v našej obci. 

Zaregistrovať sa / zrušiť registráciu môžete na Obecnom Úrade. 


vložené: 20.01.2021
76. výročie oslobodenia obce
76. výročie oslobodenia obce

Vážení občania,

19.01.2021 si pripomíname 76. výročie od oslobodenia našej obce na konci 2. sv. vojny.
Pri tejto príležitosti, aj keď’ v obmedzených podmienkach spôsobených pandémiou, si chceme uctiť pamiatku všetkých tých, ktorí sa o oslobodenie pričinili.

Súčasťou bola aj dnešná relácia v miestnom rozhlase, ktorú pripravila p. uč. Mgr. Marcela Pastirčáková s dvoma žiakmi a zamestnanci Obecného úradu. 

Deň spomienky na oslobodenie nie je obyčajným dňom. Je to výnimočný deň, pripomienka obyčajných, ale predsa len výnimočných ľudí. Je to deň, kedy naša obec po 6-ročnej ťažkej vojne spoznala chuť víťazstva a vytúženú slobodu.

Milióny nevinných obetí, státisíce rodín bez otcov, deti bez rodičov, navždy rozdelené osudy. Druhá svetová vojna vtiahla do bojov celkovo 61 štátov a o život prišlo takmer 60 miliónov ľudí.

Priami účastníci bojov sú plní spomienok, zlých a nezabudnuteľných. Z roka na rok ich ubúda, z roka na rok upadajú ich svedectva do zabudnutia. Nedovoľme, aby udalosti druhej svetovej vojny boli obmedzené len na stránky učebníc dejepisu.
Vážme si históriu a poučme sa, lebo mier je krehký a sloboda pominuteľná.

vložené: 19.01.2021
Aktuálne informácie
OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA, s.r.o. PSK
Medzinárodná spolupráca

Interreg

Sienawa

Partnerské združenia