Obec Červená Voda
Projekty Fotogalérie

Úvodná stránka obce Červená Voda

Žiadosť o jednorazový finančný príspevok pre onkologických pacientov

Ďalšie prílohy k oznamu:

vložené: 18.09.2019
Odvolanie ČZNVP

Nakoľko pominuli dôvody vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva  vzniku  požiaru, Vám v prílohe zasielame odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove vyhlásilo dňa 14.06.2019.

vložené: 05.08.2019
Cestovný poriadok SAD Prešov, a.s. platný od 1.5.2019 do 14.12.2019

vložené: 26.04.2019
Aký význam má triedenie odpadu, a čo všetko sa zo správne vytriedeného odpadu vyrába? Viac v prílohe.

vložené: 09.04.2019
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

     Lesné požiare spôsobujú v SR každoročne veľké materiálne ale aj ekologické škody, pričom ich obnova a návrat do pôvodného stavu predstavujú dlhodobé obdobie. V roku 2018 v okrese Sabinov OR HaZZ v Prešove zasahovalo pri 47 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí čo je o 7 požiarov viac ako v predchádzajúcom roku. Za účelom predchádzania vzniku požiarov majú obce resp. mestá isté povinnosti, z ktorých jednou je informovanie občanov o ochrane lesov pred požiarmi. 

     OR HaZZ v Prešove môže právnickej alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá nezabezpečí v súvislosti s vlastníctvom lesov, so správou lesov alebo hospodárením v lesoch plnenie opatrení na účinné zdolávanie požiarov lesa podľa zákona o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných na jeho vykonanie, uložiť pokutu do výšky 16 596 €. Za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch a miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, môže uložiť pokutu do výšky 331,- €.

Ďalšie prílohy k oznamu:

vložené: 06.03.2019
Percento triedenia odpadov

       V prílohe sa môžete oboznámiť s vyčísleným percentom vytreidenia komunálnych odpadov. Čím viac spoločne vytriedime, tým menej budeme platiť skládke odpadov za uloženie odpadov.

       Postup vyčíslenia % upravuje Zákon č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 330.  

         Na základe vyčíslenia % budeme od 1.3.2019 platiť za uskladnenie odpadu viac o 2,96 €  za tonu zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu, čo predstavuje 59 % nárast.

vložené: 28.02.2019
Dotazník „Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA“.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

vložené: 27.02.2019
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ

Vážení občania, pozývame Vás na 2. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v sobotu 29.12.2018 v kancelárii Obecného úradu Červená Voda so začiatkom o 16.00 hod. Program zasadnutia nájdete v prílohe.

vložené: 22.12.2018
Silvester 2017

      Starosta obce  a  Obecné zastupiteľstvo Vás srdečne pozývajú na Silvestrovské stretnutie v  kultúrnom dome Červená Voda , so začiatkom o 20.00 hod.

Príďte sa zabaviť a spoločne tak privítať príchod Nového roka 2018.

   Heslo večera je: " Každý daco  priňeše, ale ňe ľem pre sebe !"

Záujem o stretnutie prosíme nahlásiť na OcÚ do 28.12.2017.

vložené: 19.12.2017
Pozvánka na 24. zasadnutie OZ

Pozývame Vás na 24.zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 11.12.2017 o 18. 00 hod. v kancelárii obecného úradu.

   Program zasadnutia nájdete v prílohe.

vložené: 07.12.2017
Aktuálne informácie
OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA, s.r.o. PSK
Medzinárodná spolupráca

Interreg

Sienawa

Partnerské združenia