Obec Červená Voda

Obecné komisie

Pretože na poslaneckých miestach nastali zmeny a počet členov komisíí nebol naplnený, obecné zastupiteľstvo na svojom prvom zasadnutí v roku 2016 zo dňa 26.1.2016 uznesením č. 6/2016 rozhodlo o zrušení k 1.2.2016 všetkých obecných komisií s výnimkou komisie pre ochranu verejného záujmu.

Občania obce tak svoje podnety a  požiadavky môžu adresovať priamo jednotlivým poslancom, alebo starostovi obce. 


1.