Obec Červená Voda

O škole

ZŠ s MŠ Červená Voda je málotriedna škola, neplnorganizovaná s ročníkmi 1. až 4., nemá právnu subjektivitu. Pozostáva z 2 tried ZŠ a 1 triedy materskej školy so zmiešanými vekovými skupinami detí. Obe zariadenia pracujú v jednej budove.

Škola vznikla niekedy asi pred 80- tými rokmi, hovorí o tom kronika, ktorá sa dátuje od r. 1923 s názvom školy „Ľudová obecná škola Sabinovské Majire“. Dnes patrí pod zriaďovateľskú pôsobnosť obce Červená Voda s názvom Základná škola s materskou školou Červená Voda č. 30. Vzdelávajú sa v nej žiaci bývajúci v obci Červená Voda, ale aj žiaci z blízkej obce Jakovany, ktorá nemá ZŠ. Všetci žiaci sú slovenskej národnosti, slovenskej štátnej príslušnosti.

Budova ZŠ s MŠ stojí v blízkosti cestnej komunikácie na začiatku obce vľavo. Vsadená je do príjemného prostredia zelene a obytných domov. Má veľký, už upravený školský dvor.

V školskom roku 2014/2015 navštevuje našu školu 18 žiakov ZŠ a 14 žiakov MŠ.

Vyučovací proces prebieha podľa platných učebných plánov a osnov, pričom sa riadime platným školským zákonom č. 245/2008, kde dodržujeme od 1. ročníka štátny program a vytvorený školský program s mottom: „Naučme sa učiť, lebo sa učíme pre život“.

V tomto školskom roku 2014/2015 postupujeme podľa školského vzdelávacieho programu už pre všetky ročníky ZŠ. V 1. ročníku sme navýšili ŠkVP o 1 hodinu SJL, o 1 hodinu VYV. Nový predmet ostal Dopravná výchova v dotácii 1 hodina a Práca s PC tiež 1 hodina týždenne. Predmet Prírodoveda sa presunul do ŠkVP v dotácii 1 hodina týždenne a náboženská výchova sa presunul do ŠVP v dotácii 1 hodiny. V druhom ročníku je navýšený SJL o 3 hodiny, VYV o jednu hodinu a pokračujú v novom predmete Dopravná výchova v dotácii tiež 1 hodina týždenne. V 3. ročníku ostala dotácia nezmenená, teda SJL o 3 hodiny, MAT o 1 hodinu a dopravná výchova o 1 hodinu týždenne. Vo 4. ročníku sme tento rok navýšili 3 hodiny pre SJL, 1 hodinu pre MAT a vytvorili sme nový predmet Dopravná výchova, tak ako v iných ročníkoch v dotácii 1 hodina v týždni.

Všetci žiaci navštevujú povinne voliteľný predmet náboženská výchova (rímskokatolícka, gréckokatolícka).

Nemáme žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Na škole pracujú 4 pedagógovia, 2 pedagógovia v MŠ a 2 pedagógovia v ZŠ. Všetky so 100% kvalifikáciou. Škola disponuje a využíva na výučbu 2 miestnosti ako učebne. Nedisponujeme kabinetmi pre učiteľov. Tiež nám chýba telocvičňa. Na škole fungujú záujmové krúžky zamerané podľa potrieb a záujmov žiakov.

Stravovanie pre zamestnancov a žiakov je zabezpečené v školskej jedálni v materskej škole. V priestoroch školy je samostatná knižnica, máme ju v prvej triede. Na vyučovací proces využívame aj obecnú knižnicu.

Škola sa za výdatnej pomoci pedagógov zapája do projektov organizovaných hlavne skupinami na báze environmentálnej, športovej, výtvarnej či informačno- komunikačnej. Mimoškolská činnosť je zameraná na akcie súvisiace s rôznymi príležitosťami (Deň matiek, deň otcov, úcta k starším, športové a environmentálne súťaže, plesy a juniálesy, karnevaly, opekačky...).

Pozitíva školy

 • dobré vyučovacie výsledky- nemáme záškolákov a ani neprospievajúcich žiakov, nevykazujeme znížené známky so správania
 • 100 % kvalifikovanosť
 • vybavenosť školy výpočtovou technikou, to znamená na 1 žiaka pripadá v priemere 1 počítač
 • bohatá mimoškolská krúžková činnosť
 • možnosť stavovania v školskej jedálni
 • príjemné prírodné prostredie školského areálu
 • výborná spolupráca s MŠ, ktorá sídli v rovnakých priestoroch ako ZŠ
 • dobrá spolupráca s rodičmi a zamestnávateľom
 • propagácia školy v periodikách a médiách, úspešná realizácia projektov škola rodinného typu
 • nový školský nábytok ( lavice, stoličky, katedry, tabule...)
 • zavádzanie do vyučovacieho procesu nové, progresívne prvky vyučovania (alternatívne metódy, datavideoprojektor, prvky ITV...)
 • pozitívne využívanie vzdelávacích a kultúrnych poukazov

Základné priority ďalšieho smerovania ZŠ s MŠ

 • upriamiť pozornosť na zdokonaľovanie vyučovacieho procesu v oblasti nových pomôcok
 • rozširovanie knižnice ako takej
 • reprezentovanie školy žiakmi v rôznych súťažiach
 • aj naďalej pokračovať v zapájaní sa školy do rôznych projektov, ktoré napomáhajú v propagácií a samotnému zlepšeniu vyučovacieho a mimoškolského procesu
 • klásť dôraz na čítanie s porozumením a zlepšovať i naďalej vyučovacie výsledky žiakov kvalitným vyučovacím procesom