Obec Červená Voda

Poskytovanie stravy pre občanov


Poskytovanie stravy pre občanov

           Obec Červená Voda od 15.08.2022 (pondelok) poskytuje prípravu obedov pre seniorov a osoby ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP.

Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území obce Červená Voda, ktorá:

a) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
b) dovŕšila dôchodkový vek.

            Stravovanie je zabezpečované v zariadení školskej jedálne pri MŠ (Červená Voda 30), ktorej zriaďovateľom je Obec Červená Voda. Predmetom služby je poskytovanie hlavného jedla (spolu s polievkou) - obeda - stravníkovi podľa jedálneho lístka schváleného na príslušný týždeň vedúcou školskej jedálne. V ponuke jedálneho lístka na deň pripadá jedno hlavné jedlo s polievkou. Jedlo je varené podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaným ministerstvom školstva. Jedálny lístok je tvorený podľa záväznej skladby, ktorá musí byť dodržaná tzn. 2x do týždňa mäsité jedlá, 1x polomäso (znížená dávka mäsa), 2x odľahčovacie jedlo (1x zeleninové jedlo, 1x múčne jedlo). Jedlá sú pripravované so zníženou dávkou soli a cukru.

            Obedy sú poskytované v pracovných dňoch od pondelka do piatka. Výdaj obeda stravníkovi prebieha len počas pracovných dní, tzn. pondelok-piatok od 11:30 do 12:00 hod. Odberateľ obedov má možnosť vybrať si konkrétne dni, v ktoré mu bude obed vydaný. Jedálny lístok stravník obdrží vo štvrtok spolu s pripraveným obedom alebo ho nájde na webovej stránke obce na: https://www.cervenavoda.sk/obsah/obedy.

            Cena obeda spolu s nevratným obalom je 3,00 € (cena za august). Na základe zvyšovania cien potravín v septembri 2022 sa cena za obeda zvýši na základe schválenia podmienok ministerstva školstva v rozpätí od 3,50 do max. 4,00 €/obed.

Ako vybavím stravovanie v jedálni?

  1. Žiadateľ vyplní tlačivo Žiadosť o poskytnutie stravovania, ktoré dourči na Obecný úrad v Červenej Vode (v prílohe),
  2. Žiadateľ nahlasuje obedy na nasledujúci týždeň vždy do piatka aktuálneho týždňa na tel. čísle: 0951 670 190, do 12:00 hod.,
  3. Žiadateľ môže odhlásiť obed najneskôr deň pred dňom prípravy stravy do 12:00 hod.,
  4. Žiadateľ vypláca obedy raz mesačne do pokladne Obecného úradu Červená Voda alebo na číslo účtu SK43 0200 0000 0016 5893 5659 vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.